Contact

Benieuwd wat de mogelijkheden binnen ons aanbod zijn voor uw golfbaan? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier, of bel ons! We zien ernaar uit uw golfclub een klasse hoger te tillen!

Laat gerust een bericht achter via het formulier. Belt u liever? Geen probleem! Wij zijn te bereiken op onderstaand nummer.

E-mail: info@golfscooter.nl
Telefoon: +31 6 302 277 62

 • Algemene Voorwaarden Golfscooter B.V.

  De besloten vennootschap Golfscooter B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 73676442 en is gevestigd aan de Parallelweg 1B, (3381 KS) te Giessenburg.

  Artikel 1 Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  2. Leverancier: de aanbieder van producten en diensten, hierna: Golfscooter.
  3. Klant: De natuurlijke- of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Golfscooter.
  4. Product: Alle door Golfscooter aangeboden Golfscooters, zowel in nieuwstaat als gebruikt.
  5. Diensten: Het leasen en het verrichten van onderhoud aan de aangeboden producten.
  6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Klant tot het leveren van Producten en/of diensten door Leverancier.
  7. Overeenkomst: de overeenkomst die strekt tot de aanschaf, lease of onderhoud van de producten.
  8. Website: de website die Golfscooter gebruikt is https://golfscooter.nl/.

  Artikel 2 Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en prijsopgave van Golfscooter en iedere overeenkomst tussen Golfscooter en een Klant en op elk product dat door Golfscooter wordt aangeboden.
  2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Golfscooter aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Golfscooter zijn gepubliceerd, zodat Klant deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
  3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
  5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

  Artikel 3 Het Aanbod
  1. Alle door Golfscooter gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
  2. Golfscooter is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Klant schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Golfscooter het recht een overeenkomst met een potentiële Klant om een voor Golfscooter gegronde reden te weigeren.
  3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Golfscooter niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Golfscooter kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de daadwerkelijke kleuren van het product.
  4. Levertijden in het aanbod van Golfscooter zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Golfscooter niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  6. Golfscooter heeft het recht om zonder opgaaf van redenen opgegeven bestellingen of geplaatste orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft Klant geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie voor het weigeren van de bestelling.

  Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Leverancier heeft aanvaard.
  2. Een Aanbod kan door Leverancier via de webshop en/of via e-mail worden gedaan.
  3. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Golfscooter of door de bestelde producten direct (online) te betalen, zal Golfscooter de overeenkomst met Klant schriftelijk per e-mail bevestigen.
  4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Golfscooter daaraan niet gebonden. Klant dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Klant schriftelijk kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
  5. Golfscooter is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
  6. Golfscooter kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, het verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien op basis hiervan goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, is Golfscooter gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  Artikel 4A Leasecontract en onderhoud
  1. De overeenkomst tot het leasen van een product wordt aangegaan voor twee kalenderjaar en kan niet tussentijds opgezegd worden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. De overeenkomst eindigt van rechtswege de overeengekomen einddatum.
  2. Aan het einde van de leaseovereenkomst dient Klant het product te retourneren aan Golfscooter. De kosten voor retournering komen voor rekening en risico van Golfscooter tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  3. Indien reparatie en/of herstel nodig is gedurende de leaseovereenkomst, wordt het onderhoud geacht onder de leaseovereenkomst te vallen indien door Klant aan de voorwaarden is voldaan.
  4. Indien overgekomen, zal Golfscooter afhankelijk van de gemaakte afspraken kosteloos of tegen betaling onderhoud verrichten aan de afgenomen producten. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Golfscooter onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Klant geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
  5. Klant is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan Golfscooter, waarna Golfscooter overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Golfscooter gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Klant een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
  6. Klant is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Golfscooter
  7. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Golfscooter, heeft Klant een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de producten

  Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
  1. Golfscooter zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en opdrachtnemer uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Golfscooter het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
  3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Golfscooter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Golfscooter worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Golfscooter zijn verstrekt, heeft Golfscooter het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
  4. Golfscooter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Golfscooter is uit gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Golfscooter bekend was.
  5. Klant vrijwaart Golfscooter voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar is.

  Artikel 6 Levering
  1. Levering geschiedt in beginsel vanaf het magazijn van Golfscooter alwaar de bestelde zaken zijn opgeslagen. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat Golfscooter ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordoen die een tijdige levering in de weg staat. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan Klant gemeld. Alle opgegeven levertermijnen zijn indicatief en zijn nimmer fataal.
  2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de producten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Golfscooter of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, heeft Golfscooter recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen en overschrijding hiervan geeft geen recht op schadevergoeding aan Klant. Klant dient Golfscooter schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
  3. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
  4. Indien de Klant afname weigert, of om welke reden dan ook niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Golfscooter gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Klant. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden. Klant is verplicht in een dergelijk geval de levering te verzekeren en verzekerd te houden totdat alsnog verzending of aflevering kan plaatsvinden.
  5. De bezorging geschiedt tot aan het terrein van Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. Voor zover wordt overeengekomen dat levering en plaatsing in het pand van de Klant moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de Klant, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen. De kosten voor bezorging komen voor rekening van Klant.
  6. Indien Golfscooter gegevens behoeft van de Klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Klant deze aan Golfscooter ter beschikking heeft gesteld.
  7. Golfscooter heeft het recht om bestelde zaken onder rembours te leveren.
  8. Golfscooter is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Golfscooter is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  9. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald waarvan de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken tenzij anders overeengekomen.
  10. Golfscooter behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees en/of reden voor niet-betaling aanwezig is.

  Artikel 7 Onderzoek, reclames
  1. Klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Klant is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Golfscooter erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Klant.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen de hierboven gestelde termijn na levering schriftelijk aan Golfscooter te worden gemeld op info@golfscooter.nl. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Golfscooter, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Klant zelf, is Klant zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
  4. Onzichtbare gebreken zijn de gebreken die Klant bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Golfscooter terstond na ontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor Klant het recht op reclame ter zake van die gebreken.
  5. Indien Klant zijn reclamerecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Golfscooter, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat de betreffende vertegenwoordiger van Golfscooter terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.
  6. Klant kan niet reclameren ten aanzien van geleverde zaken die hij inmiddels heeft (door)verkocht. Eventuele verstrekte garanties komen te vervallen bij (weder)verkoop door Klant.
  7. Klant heeft geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een afwijking in kleur.
  8. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
  9. Klant mag tenzij op grond van door Golfscooter erkende reclame en door Golfscooter daartoe voorafgaand verleende schriftelijke toestemming geen geleverde zaken retour zenden. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres. De verzendkosten van het retourneren is voor rekening van Klant.
  10. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

  Artikel 8 Prijzen
  1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verpakkingskosten en administratiekosten. De verzend- en eventuele vervoers- en inklaringskosten zijn niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor de overeengekomen datum van op- of aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, de lonen of andere prijsbepalende factoren een wijziging hebben ondergaan, dan is Golfscooter gerechtigd de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig aan te passen, echter niet voordat drie maanden verstreken zijn sinds de totstandkoming van de overeenkomst. Het in de vorige volzin bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van Golfscooter om prijsverhogingen krachtens wet- en regelgeving te allen tijde door te berekenen en de aanbiedingsprijs dienovereenkomstig te verhogen.
  4. Prijsverhogingen die het gevolg van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn komen voor rekening van Klant.

  Artikel 9 Betaling en incassobeleid
  1. Betaling dient te geschieden ofwel door middel van vooruitbetaling, een voorschot ofwel achteraf binnen 14 dagen vanaf de verzenddatum, tenzij betaling bij aflevering overeengekomen is, op een door Golfscooter aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
  2. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  3. Klant dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Golfscooter. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Klant enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Golfscooter een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
  4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Klant zijn de vorderingen van Golfscooter op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
  5. Golfscooter heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Golfscooter kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Golfscooter kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
  6. Wanneer Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Klant (indien Klant in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim
  7. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Golfscooter zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  8. Indien Golfscooter meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het voldoen aan de Overeenkomst, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding van Klant. Ook gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

  Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Golfscooter geleverde zaken, blijven eigendom van Golfscooter totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Golfscooter gesloten overeenkomsten is nagekomen.
  2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  3. Indien derden, beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Golfscooter zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
  5. De door Golfscooter geleverde zaken, die krachtens onder het eerste lid van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  6. Voor het geval dat Golfscooter zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Golfscooter of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Golfscooter zich bevinden en die zaken onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van Klant of enige rechterlijke instantie.
  7. Golfscooter heeft het recht om de door Klant aangekochte product(en), onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Golfscooter. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van Klant. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Golfscooter de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Klant.
  8. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Klant en zal op eerste verzoek aan Golfscooter worden vergoed door Klant.

  Artikel 11 Garantie
  1. Golfscooter staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, doch staat Golfscooter niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het geleverde.
  2. De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Golfscooter is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
  3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Golfscooter de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant. Nadat uit onderzoek van Golfscooter is gebleken dat Klant terecht een beroep doet op de garantie, zal Golfscooter het betreffende item vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Klant zich reeds nu de te vervangen zaak aan Golfscooter te retourneren (op kosten van Klant) en de eigendom hiervan aan Golfscooter te verschaffen.
  4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen 3 werkdagen na levering aan Golfscooter schriftelijk te worden gemeld. Terugzending is alleen mogelijk ten aanzien van producten die nog in de nieuwstaat verkeren en in de originele verpakking zitten.
  5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Golfscooter, Klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Golfscooter heeft behandeld.

  Artikel 12 Opschorting en ontbinding
  1. Golfscooter is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Klant de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Bovendien is Golfscooter bevoegd de door haar en Klant bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien Klant, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Golfscooter gesloten overeenkomst voortvloeien.
  3. Zowel Klant als Golfscooter kan de overeenkomst dat strekt tot een dienst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Golfscooter nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of enige schadevergoeding.
  4. Voorts is Golfscooter bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Golfscooter op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Golfscooter de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  6. Golfscooter behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

  Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid
  1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Golfscooter, is Golfscooter uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Golfscooter binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Golfscooter deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Golfscooter in staat is om adequaat te reageren.
  2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Golfscooter leidt tot aansprakelijkheid van Golfscooter, is die aansprakelijkheid beperkt tot het kosteloos herstellen of vervangen van het product dan wel tot vergoeding van de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade (naar keuzen van Golfscooter). Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade en de aansprakelijkheid.
  3. Golfscooter is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Golfscooter geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
  4. Golfscooter is niet aansprakelijk voor ondeugdelijk of verkeerd gebruik van het Product door Klant. Klant dient zich te houden aan gebruik van Product volgens instructies van Golfscooter.
  5. Indien schade ontstaat tijdens de leaseperiode is Klant gehouden alle schade te vergoeden indien dit niet onder de fabrieksgarantie van Product valt en/of Golfscooter de schade niet kosteloos kan herstellen.
  6. Golfscooter is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
  7. Golfscooter is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/ of storingen of het om welke reden dan ook niet (tijdelijk) beschikbaar zijn van de website.
  8. Golfscooter staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Golfscooter verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  9. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Golfscooter vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Golfscooter binnen een halfjaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

  Artikel 14 Risico-overgang
  Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Klant op het moment waarop deze aan Klant feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Klant of van door Klant aan te wijzen derden worden gebracht.

  Artikel 15 Overmacht
  1. Golfscooter is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Golfscooter , (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Golfscooter zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Golfscooter , (xi) beslaglegging van welke aard en reden dan ook en (xii) overige situaties die naar het oordeel van Golfscooter buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Golfscooter heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Golfscooter zijn verbintenis had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  5. Voor zo veel Golfscooter ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Golfscooter gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

  Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
  1. Golfscooter gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Golfscooter de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@golfscooter.nl.
  2. Indien Golfscooter op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

  Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Golfscooter berusten uitsluitend bij Golfscooter en worden niet overgedragen aan Klant.
  2. Het is Klant verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Golfscooter rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Golfscooter. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Golfscooter opgeleverde zaken, dient Golfscooter expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
  3. Het is Klant verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Golfscooter rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

  Artikel 18 Klachten
  1. Indien Klant niet tevreden is over de service of producten van Golfscooter of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden info@golfscooter.nl met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Golfscooter de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. Golfscooter zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 19 Toepasselijk recht
  1. Op elke overeenkomst tussen Golfscooter en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Golfscooter heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Golfscooter en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter te rechtbank Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.